wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
  Bart�n-Ulus K�lt�r ve Sanat Evi �l�e Halk K�t�phanesi Aral�k�2006
         Her Hakk� Sakl�d�r � 2006.T.C. K�lt�r ve Turizm Bakanl��� Ulus �l�e Halk K�t�phanesi .  �zin almadan ve kaynak g�sterilmeden sitemizden resim,yaz�,haber al�nt�s� yapmak yasakt�r.
      "Bilim ve Sanat Takdir Edilmedi�i Yerden Ka�ar. "    �bn-i Sina
 • Bursa'da d�zenlenecek olan "Belediyelerin K�t�phane ve Ar�iv Hizmetleri Uluslarars� Sempozyumu"na kat�l�yoruz.
 • Yazar Toprak I�IK okurlar�yla k�t�phanemizde bulu�tu.
 • Y�ld�r�m Beyaz�t �niversitesi ��retim G�revlisi Say�n Erdin� ALACA 'ya ait olan  ve k�t�phane hizmetlerimizin de�erlendirildi�i  Y�ksek Lisans tezi kabul edilerek akademik literat�re kazand�r�lm��t�r. Dan��manl���n� Say�n Prof. Dr. B�lent YILMAZ'�n yapt��� tez �al��mas�n�n konusu "Halk K�t�phanelerinde Yenilik�i Hizmet Geli�tirme S�reci : Bart�n Ulus K�lt�r ve Sanatevi Halk K�t�phanesi M�d�rl��� �rne�i"
 • "Bart�n ve Kad�n" konulu Foto�raf Sergisi. 19- 23 Ocak 2016 tarihleri aras�nda K�lt�r ve Sanatevi Sergi salonumuzda ger�ekle�tirildi.
 • Ulviye ALPAY ile S�yle�i ve �mza G�n� . 02 Aral�k 2015 tarihinde yazarla okurlar�n� bulu�turduk.
 • 51. K�t�phane Haftas�nda �mza ve S�yle�i G�n� Etkinli�i d�zenlendi. 01 Nisan 2015 �ar�amba g�n� �ocuk kitaplar� yazar� Koray Avc� �AKMAN k�t�phanemizde kitaplar�n� imzalad� ve bir s�yle�i ger�ekle�tirdi.
 • Halkla �li�kileri geli�tirmek ve k�t�phanemize kar�� daha fazla ilgi artt�rma  �al��malar�m�z s�r�yor. Foto
 • Kurum haber ve duyuru kanallar� olan web ve facebook sosyal payla��m sitelerine  SMS sistemi de dahil edilmi�tir.K�t�phanemiz �yelik sisteminde GSM telefon kayd� bulunan �yelerimize geciken kitap ve di�er materyal hat�rlatmalar�, �zel g�n mesajlar� vs.  Kurum Sms Sistemi �zerinden ger�ekle�tirilecektir.
 • K�t�phane kullan�c�lar�m�zdan en fazla kitap okuyanlar aras�ndan se�ilecek olan "Ay�n Okuyucusu" na �e�itli �d�ller verilecektir.De�erlendirme Koha  K�t�phane Otomasyonu Sistemi �zerinden al�nacak verilere g�re yap�lacakt�r. Promosyonlar.
 • Bart�n Valimiz Say�n Seyfettin Azizo�lu k�t�phanemizi ziyaret etti.T�klay�n�z   Detayl� foto�raflar  Facebook sayfam�zda
 • D�nya �ocuk Kitaplar� Haftas�  etkinli�i. �ocuk Edebiyat� Yazar� S�leyman BULUT  06 Kas�m 2014 tarihinde saat 13.00 'da K�t�phanemizde  �mza G�n� d�zenleyecek. 9-14 ya� aras� �ocuklarla bulu�acak olan yazar�m�za  bu faaliyeti kapsam�nda ev sahipli�i yap�yoruz.Facebook
 • Yeni Magnet Kitap Ayra�lar�m�z�  kullan�c�lar�m�z�n be�enisine sunuyoruz. Halkla �li�kiler kapsam�nda y�r�t�len bu �al��malar�m�z devam edecek. Foto�raflar
 • Binam�z d�� g�r�n�m� yenilendi. D�� g�r�n�m�n daha estetik  ve cazip olmas� i�in planlanan boya , s�ve ve bir tak�m onar�m i�leri tamamlanm�� olup kullan�c�lar�m�z�n be�enisine sunulmu�tur.Foto
 • 2014 y�l� i�in planlad���m�z yeni promosyon �r�nlerimiz kullan�c�lar�m�za da��t�lmaya ba�land�.Kaliteli keten ve kanvas kuma�tan imal edilen omuz ve el �antalar�m�z kitap ta��mak i�in olduk�a ideal. foto
 • �nternet Merkezimiz yenilenen y�z�yle kullan�c�lar�m�n�z�n hizmetine girmi�tir. 05/10/2013  Foto�raflar i�in   facebook  sayfam�z� da ziyaret edebilirsiniz.  Foto 
 • K�t�phanemizde bo� bulunan  K�t�phaneci kadrosuna atama yap�ld�.Kpss sonu�lar�na g�re yap�lan atama ile �zlem A�ULUK k�t�phaneci olarak g�revine ba�lad�.Yap�lan bu atama ile K�t�phaneci say�m�z Nuran AKMAN  ve �zlem A�ULUK ile 2' ye ula�m�� oldu.
 • 2013 Y�l� K�t�phane �� Mekan D�zenlemelerimizi  facebook sayfam�zdan g�rebilirsiniz.Ba�lant� i�in a�a��daki linki t�klayabilirsiniz. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151858832113899.1073741827.385469748898&type=1&l=75c59c9246
 •     Katalog Tarama  Terminali (OPAC) kullan�c�lar�m�z�n  hizmetine sunuldu.Ara�t�rmac�lar,  Y�ksek Okul ��rencileri  ve k�t�phanemiz �yelerinin ihtiya� duydu�u  ulusal  (TO-KAT)  / yerel katalog tarama (KOHA)    i�lemleri yapabilecektir. Foto
 • Polonyal� Misafirlerimiz.   "Comenius Regio B�lgesel Ortakl�k Projesi" kapsam�nda il�emizde bulunan Polonya vatanda�lar� Mr. Stanislaw Paks, Mr. Jery Maikowski, Mr. Jan Mucha Mrs. Kinga     Wesolowska ve      di�er ziyaret�iler  K�t�phanemizde incelemelerde bulundular.   Foto   
 • Hacettepe �niversitesi Bilgi Toplulu�u  (H�B�L) 27 Nisan 2013 Cumartesi g�n� Bart�n Gezisi d�zenlemi�tir.Gezi program�ndaki ziyaret noktalar�ndan birisi de �l�e Halk K�t�phanemiz oldu. Foto�raflar
 • Halkla �li�kiler ve K�t�phane Tan�t�m� i�in planlad���m�z  "Kitap ve K�t�phane " konulu afi�lerimiz yapt�r�larak kullan�ma sunulmu�tur. Foto�raflar i�in sol men�deki facebook sayfam�z� ziyaret edebilirsiniz.
 • 49. K�t�phane Haftas� �l�emizde  d�zenlenen bir programla kutland�.Hafta i�inde yer alan ve �lke genelinde t�m Halk K�t�phanelerinin i�tirak etti�i  "81 �lde Okuyoruz" faaliyetine de destek verildi.Ya�murlu hava olmas�na ra�men k�t�phanemize ait t-shirtleri giyen gen�ler bina �n�nde sembolik okuma eylemini ba�ar�yla ger�ekle�tirdi.Ayr�ca hafta kapsam�nda "K�lt�r D�nyam�z ve Kitap" konulu bir konferans ger�ekle�tirildi.Etkinliklerimiz i�inde yeni yay�nlar sergisi ile "Kitap ve K�t�phane" konulu bakanl���m�zca daha �nce d�zenlenmi� afi� yar��mas�na kat�lan eserlerden olu�an bir sergide haz�rland�.Foto�raflar i�in sol men�deki  K�lt�rel Etkinlik b�l�m�n� takip edebilir veya facebook sayfam�z� ziyaret edebilirsiniz.
 • D�nya Su G�n� ve Ormanc�l�k Haftas�  kutlamalar�na  k�t�phanemiz aktif destek veriyor.�lgili kutlamalar nedeniyle �l�emizdeki vatanda�lar�n konuya ilgisi �ekmek �zere kitap, afi� bro��r, duvar gazetesi ,foto�raf ve konuya �zg� kompozisyonlardan olu�an karma sergi haz�rl�klar� tamamland�.�l�e Orman ��letme M�d�rl��� ile i�birli�i yap�larak hafta boyunca k�t�phanemiz ziyaret�ilerine "�amf�st��� " fidan� hediye edilecek.
 • 49. K�t�phane Haftas�n� �e�itli etkinliklerle kutlayaca��z.Hedef kitlemiz i�inde �nemli yer tutan �ocuklar ve gen�lere y�nelik bir dizi faaliyetimiz olacak.Bu y�l k�t�phane Haftas�nda gen�, yeti�kin kullan�c�lar�m�n�zla beraber toplu bir "Kitap Okuma Eylemi" yap�lacak ve �ocuklar�n k�t�phane kullan�m� ve okumaya kar�� olumlu yakla��m�n� te�vik i�in �d�ller verilecek.Ayr�ca hafta kapsam�nda "K�lt�r D�nyam�z ve Kitap" konulu bir s�yle�i de ger�ekle�tirilecek.Hafta boyunca kurumumuza ait �e�itli promosyon �r�nleri de halka ve ziyaret�ilerimize da��t�lacak.(T-Shirt,Kupa,anahtarl�k,balon,dosya kiti,ayra�,kalem vs..)
 • 12 Mart �stiklal Mar��'n�n Kabul�  ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma G�n� nedeniyle k�t�phanemizce konuyla ilgili 40 ' l�k bir film g�sterimi yap�ld�. G�steri 13 Mart g�n� saat 16.00- 17.00 aras�nda salonumuzda ger�ekle�tirildi. Ayn� zamanda �airimizin eserlerinden olu�an bir kitap sergisi ile ziyaret�ilerimizi bilgilendirmeye y�nelik duvar gazetemizde haz�r bulunduruldu. Foto�raflar i�in   facebook sayfam�z� ziyaret edebilirsiniz.
 • 3. Halk K�t�phanecili�i Sempozyumu  08-10 May�s 2013 tarihleri aras�nda Bodrum'da ger�ekle�tirilecek. Sempozyumda �l�e Halk K�t�phanemiz "K�t�phanelerde Mekan Tasar�m�: Ulus �l�e Halk K�t�phanesi Mekan Esteti�i De�erlendirmesi" konulu Poster Sunumu ile temsil edilecektir.   �lgili  web link
 • K�t�phanemiz �yesi yeti�kinler �d�llendirildi. �lke genelinde t�m  m�zelerde  ge�erli  ve  �cretsiz  giri� sa�layan "M�ze Kart" ile �d�llendirilen �� �yemize Bakanl���m�z hediyesi olan kartlar� 05.02.2013 tarihinde yap�lan bir t�renle teslim edilmi�tir.
 • K�t�phanemizde  16 Kas�m  ile  24 Kas�m  2012 tarihleri  aras�nda   "DA� DEN�Z KARADEN�Z"   KONULU FOTO�RAF  SERG�S� GER�EKLE�T�R�LD�. Foto�raf sanat��s� Atilla Alp B�l�kba��'na ait foto�raflardan olu�an    sergi gen�lerin yo�un ilgisini �ekti.Daha �nce de�i�ik il ve il�elerde ger�ekle�tirilen bu   sergi i�in foto�raf sanat��s� Say�n A.Alp B�l�kba��na te�ekk�rler ederiz. Foto
 • Yeni kitap ayra�lar�  bas�ld� ve hizmete sunuldu. Kurumsal tan�t�m i�in tasarlanm�� ayra�lar ile kit dosyalar kullan�c�lar�m�z�n be�enisine   sunulmu�tur. Foto
 • Say�n K�lt�r ve Turizm Bakan�m�z  k�t�phanemizi ziyaret etti. Foto�raf


EN �OK  OKUYAN    �YEM�Z
Sat� SEV�NGEN

EN �OK OKUNAN K�TABIMIZ
Garuda
Suden D�NDAR

Mesai  Saatleri        
08:00-17:00

�al��ma G�nleri                
Sal�-Cumartesi

Tatil G�nleri                        
Pazar-Pazartesi

      
                                                   2011-2012  y�llar� haberleri/duyurular�        
2010 y�l�  haberleri/duyurular�
2009 y�l�  haberleri/duyurular�
2008 y�l�  haberleri/duyurular�

Haydi Okuyal�m!
K�lt�rel Etkinlik